Zásady ochrany osobních údajů

V souladu s čl. 13 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o
ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů
a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“)
Vám tímto poskytujeme informace vztahující se ke zpracování Vašich osobních údajů, které nám
poskytnete prostřednictvím vyplnění polí v online kontaktním formuláři nebo při registraci do Systému
SPORTES (tzn. zejména kontaktních údajů), případně později prostřednictvím Systému SPORTES (dále
jen „Osobní údaje“).

 1. Správce osobních údajů
  1.1 Správcem Osobních údajů bude společnost JML GROUP s.r.o., se sídlem Branická 722/19, Braník,
  147 00 Praha 4, IČ: 044 10 084 (dále jen „Správce“). Správce lze kontaktovat na emailové adrese
  info@sportes.cz a telefonním čísle +420 725 203 202.
 2. Účely zpracování a právní základy pro zpracování
  2.1 Základním účelem zpracování Osobních údajů je Vaše registrace do Systému SPORTES (tzn.
  vytvoření účtu v tomto systému) a umožnění jeho využívání. Zpracování Osobních údajů pro
  tento účel je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž jste smluvní stranou (čl. 6 odst. 1 písm. b)
  Nařízení GDPR). Poskytnutí Osobních údajů pro tento účel je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí
  Vám neumožní registrovat se do Systému SPORTES.
  2.2 V souvislosti s podnikatelskou činností má Správce dále některé povinnosti stanovené různými
  právními předpisy, např.:
  • zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví,
  • zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů,
  • a prováděcími předpisy k těmto zákonům.
  Při plnění povinností dle těchto právních předpisů může docházet také ke zpracování Osobních
  údajů (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).
  2.3 Po ukončení smluvního vztahu uvedeného v bodě 2.1 výše bude Správce některé Osobní údaje
  dále zpracovávat za účelem plnění archivační povinnosti, čímž bude plnit svoji právní povinnost
  (čl. 6 odst. 1 písm. c) Nařízení GDPR).
  2.4 V případě poskytnutí Osobních údajů v rámci registrace do zkušební verze Systému SPORTES je
  účelem zpracování Osobních údajů vytvoření testovacího účtu a umožnění Vám vyzkoušet si
  fungování Systému SPORTES. Zpracování Osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro účely
  oprávněných zájmů Správce spočívajících v propagaci a nabízení Systému SPORTES (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR). Poskytnutí Osobních údajů pro tento účel je dobrovolné, ale jejich
  neposkytnutí Vám neumožní registrovat se do zkušební verze Systému SPORTES.
  2.5 V případě poskytnutí Osobních údajů prostřednictvím online kontaktního formuláře je účelem
  zpracování Osobních údajů evidence Vašeho dotazu či zprávy a související reakce Správce.
  Zpracování Osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce
  spočívajících v propagaci a nabízení Systému SPORTES (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).
  Poskytnutí Osobních údajů pro tento účel je dobrovolné, ale jejich neposkytnutí Vám neumožní
  odeslat Správci dotaz či zprávu prostřednictvím online kontaktního formuláře.
  2.6 Účelem zpracování Osobních údajů (zejména kontaktních údajů) je také zasílání marketingových
  materiálů, obchodních sdělení nebo jiných nabídek a informací ze strany Správce. Zpracování
  Osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce spočívajících
  v propagaci a nabízení svých služeb a produktů formou přímého marketingu (čl. 6 odst. 1 písm.
  f) Nařízení GDPR).
  2.7 Osobní údaje bude Správce zpracovávat také za účelem obrany v případném sporu s Vámi, řešení
  reklamace Vámi podané a za účelem vymáhání případných nároků Správce vůči Vám. Zpracování
  Osobních údajů pro tento účel je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce spočívajících
  v určení, výkonu nebo obhajobě právních nároků (čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení GDPR).
 3. Příjemci osobních údajů
  3.1 Osobní údaje bude Správce zpracovávat primárně vlastními pracovníky nebo zástupci, případně
  budou předány zpracovatelům Správce.
  3.2 Správce nebude nikdy předávat Osobní údaje do zemí mimo Evropskou unii.
 4. Doba uložení osobních údajů
  4.1 Osobní údaje bude mít Správce uloženy po celou dobu trvání smluvního vztahu uvedeného
  v bodě 2.1 výše.
  4.2 Po ukončení smluvního vztahu uvedeného v bodě 2.1 výše bude mít Správce Osobní údaje
  uloženy po dobu stanovenou příslušnými právními předpisy a není-li tato doba stanovena, tak
  po dobu 5 let od ukončení tohoto smluvního vztahu.
  4.3 Osobní údaje, jejichž zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů Správce, bude mít
  Správce uloženy po dobu existence těchto oprávněných zájmů, tzn. po celou dobu podnikatelské
  činnosti Správce.
 5. Vaše práva související se zpracováním osobních údajů
  5.1 Máte právo požadovat od Správce přístup k Osobním údajům, tzn. právo získat od Správce
  potvrzení, zda Osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, máte právo získat
  přístup k Osobním údajům a k dalším stanoveným informacím. Dále máte právo na opravu
  nepřesných nebo na doplnění neúplných Osobních údajů.
  5.2 Pokud je dán jeden z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 Nařízení GDPR a zároveň není splněna
  některá z podmínek uvedených v čl. 17 odst. 3 Nařízení GDPR, máte právo na výmaz Osobních
  údajů.
  5.3 Pokud nastane případ uvedený v čl. 18 odst. 1 Nařízení GDPR, máte právo na omezení zpracování
  Osobních údajů.
  5.4 Při splnění podmínek stanovených v čl. 20 Nařízení GDPR, máte právo na přenositelnost
  Osobních údajů.
  5.5 V případech zpracování Osobních údajů za účely uvedenými v bodech 2.4, 2.5 a 2.7 výše máte
  právo vznést námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě bude povinností
  Správce prokázat závažné oprávněné důvody pro zpracování, jinak nebude dále Osobní údaje
  zpracovávat.
  5.6 V případech zpracování Osobních údajů za účelem uvedeným v bodě 2.6 výše máte právo vznést
  námitku proti zpracování Osobních údajů. V takovém případě nebude již Správce pro tento účel
  Osobní údaje nadále zpracovávat.
  5.7 Veškerá zde uvedená práva můžete uplatňovat prostřednictvím kontaktů uvedených v bodě 1.1
  výše.
  5.8 V případě, že se budete domnívat, že zpracováním Osobních údajů došlo k porušení Nařízení
  GDPR máte právo podat stížnost u některého dozorového úřadu, zejména ve státě Vašeho
  obvyklého bydliště, místa výkonu Vašeho zaměstnání nebo místa, kde došlo k údajnému
  porušení. Tímto dozorovým úřadem pro Českou republiku je Úřad pro ochranu osobních údajů,
  se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Česká republika, IČO: 708 37 627, www.uoou.cz.

V Praze dne 21. 4. 2020
JML GROUP s.r.o.