VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB ADMINISTRAČNÍHO SYSTÉMU SPORTES (dále jen „VOP“) SPOLEČNOSTI JML GROUP S.R.O.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1.1.  Tyto VOP upravují práva a povinnosti smluvních stran smlouvy o poskytování služeb administračního systému SPORTES (dále jen „Smlouva“), kde na jedné straně vystupuje společnost JML GROUP s.r.o., IČO: 04410084, se sídlem Branická 722/19, Braník, 147 00 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 247218, jako poskytovatelem (dále jen „Poskytovatel“), a na straně druhé osoba (zpravidla, nikoliv však výlučně, spolek, družstvo či jiná právnická, případně fyzická osoba, coby sportovní klub či jiná entita, jejímž předmětem činnosti je organizace a/nebo sdružování dalších osob, případně dalších obdobných činností, v oblasti sportu) (dále jen „Uživatel“), která má zájem užívat služeb administračního systému SPORTES, a která v souladu s čl. 2 těchto VOP uzavře Smlouvu za podmínek stanovených těmito VOP.

1.2.  Tyto VOP vydává prodávající v souladu s § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a vztahují se na všechny smluvní vztahy dle čl. 1.1. těchto VOP, přičemž se stávají dnem uzavření Smlouvy nedílnou součástí každého smluvního vztahu uzavřeného mezi Poskytovatelem a Uživatelem jakožto smluvními stranami (Poskytovatel a Uživatel dále společně jako „Smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „Smluvní strana“), určují a doplňují některé části jeho obsahu, nestanoví-li konkrétní Smlouva jinak.

1.3.  Tyto VOP se vztahují na případy uzavření Smlouvy mezi Poskytovatelem a Uživatelem, kdy Uživatel v daném smluvním vztahu nevystupuje coby spotřebitel.

1.4.  Smlouva je uzavírána podle platných a účinných právních předpisů České republiky.

1.5.  Administrační systém SPORTES slouží pro evidenci hráčů sportovních klubů či jiných obdobných entit, včetně přípravy dat pro dotační programy, zprostředkovává organizaci členů klubů, hráčů a trenérů v rámci jednotlivých tréninků, turnajů a docházky na ně, a zároveň poskytuje evidenci členských příspěvků a plateb, včetně poloautomatického importu výpisu z internetového bankovnictví a další funkcionality popsané podrobně na adrese www.sportes.cz (dále jen „Systém SPORTES“). Systém SPORTES je možné užívat skrze uživatelské rozhraní zpřístupněné Poskytovatelem po uzavření Smlouvy ve formě webové aplikace na www.sportes.cz a/nebo ve formě mobilní aplikace dostupné na www.sportes.cz. Systém SPORTES je placeným produktem, za něž si Poskytovatel účtuje Cenu (jak je tento pojem definován dále).

2. UZAVŘENÍ SMLOUVY

2.1.  Smlouva se uzavírá na základě objednávky provedené Uživatelem (zpravidla, nikoliv však výlučně, elektronicky) vůči Poskytovateli (dále jen „Objednávka“). V Objednávce je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, zejména počet členů klubu Uživatele, na kterém je závislá varianta služby Systému SPORTES podle ceníku obsahujícího přehled cen jednotlivých služeb nabízených Poskytovatelem, v aktuálním znění dostupný na www.sportes.cz (dále jen „Ceník“). Ceník je nedílnou součástí těchto VOP a pro každou konkrétní Smlouvu je rozhodné jeho znění v době uzavření konkrétní Smlouvy s konkrétním Uživatelem.

2.2.  Poskytovatel (zpravidla, nikoliv však výlučně, elektronicky) potvrdí Uživateli přijetí Objednávky a zašle Uživateli příslušnou fakturu k úhradě ceny za objednané služby včetně aktuálního znění VOP. Smlouva je uzavřena potvrzením Objednávky Poskytovatelem, přičemž tyto VOP upravují další skutečnosti v Objednávce a potvrzení Objednávky neuvedené a jsou součástí Smlouvy. Smlouvu tedy netvoří jedna listina s podpisy Uživatele a Poskytovatele, nýbrž ji tvoří Objednávka Uživatele, potvrzení Objednávky Poskytovatelem, a dále tyto VOP, příp. další ujednání dohodnutá mezi Smluvními stranami.

2.3. Uživatel udělením souhlasu s těmito VOP potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a že je výslovně pojímá jako součást smluvních ujednání obsažených ve Smlouvě, a to ve znění platném a účinném v okamžiku uzavření Smlouvy.

2.4.  V rozsahu případných individuálních úprav Smlouvy požadovaných Uživatelem je Smlouva uzavřena okamžikem výslovné akceptace úprav Poskytovatelem (zpravidla, nikoliv však výlučně, elektronicky), která rovněž obsahuje cenu a specifikaci individuálních úprav Smlouvy.

2.5.  V případě rozporu mezi obsahem Smlouvy a těmito VOP mají přednost ustanovení Smlouvy. Tyto VOP jsou vyhotoveny v elektronické písemné podobě a jsou dostupné na www.sportes.cz. Poskytovatel může dle své vlastní volby a/nebo je-li o to Uživatelem požádán, zaslat Uživateli elektronické znění aktuálně platných VOP na e-mailovou adresu Uživatele, zejména při potvrzení Objednávky dle čl. 2.1. těchto VOP.

2.6.  Poskytovatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky požádat Uživatele o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.7.  Uživatel odpovídá za správnost a úplnost údajů, které o sobě Poskytovateli poskytl, a v případě jakýchkoliv změn těchto údajů je povinen o tom Poskytovatele včas informovat pro účely řádného plnění závazků ze Smlouvy.

3. PŘEDMĚT SMLOUVY A OBSAH SLUŽEB SYSTÉMU SPORTES

3.1.  Předmětem Smlouvy je závazek Poskytovatele poskytnout Uživateli za sjednanou úplatu právo užít po sjednanou dobu Systém SPORTES, dále zajišťování chodu, servisu, aktualizací a průběžného vývoje Systému SPORTES tak, aby Uživatel mohl užívat vždy poslední aktuální verzi Systém SPORTES. V případech stanovených individuálně může Poskytovatel (podle individuálních ujednání v té které konkrétní Smlouvě) rovněž provádět individuální úpravy Systému SPORTES na zakázku (customizaci) pro účely a za podmínek individuálně sjednaných s tím kterým Uživatelem. Předmětem Smlouvy je dále závazek Uživatele užívat Systém SPORTES v souladu s těmito VOP, jakož i uhradit Poskytovateli sjednanou Cenu.

3.2.  Smlouva se uzavírá na dobu určitou jednoho (1) roku s možností jejího prodloužení vždy o další jeden (1) rok, pokud není v individuálním případě ujednána jiná doba trvání Smlouvy. Prodloužení Smlouvy na další období podle předchozí věty nastává automaticky, pakliže Uživatel v době tří (3) měsíců před uplynutím doby trvání Smlouvy Poskytovateli neoznámí, že si prodloužení Smlouvy na další období výslovně nepřeje. Smlouva může být dále ukončena způsoby uvedenými v čl. 7.1. těchto VOP.

3.3.  Obsah služeb Systému SPORTES se liší podle varianty služeb v závislosti na počtu členů klubu Uživatele, přičemž detailní obsah služeb každé jednotlivé varianty je uveden v Ceníku. Varianta služby musí být vždy uvedena v Objednávce.

4. CENA ZA POSKYTNUTÍ SLUŽEB SYSTÉMU SPORTES A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1.  Cena za poskytnutí služeb Systému SPORTES vždy za období jednoho (1) roku (dále jen „Cena“) je stanovena v potvrzení Objednávky, resp. na faktuře vystavené na základě Objednávky a doručené Uživateli zpravidla v elektronické podobě, a to dle varianty služby podle Ceníku závisející na počtu členů Uživatele. Cena může být mezi Smluvními stranami ujednána individuálně nezávisle na Ceníku Poskytovatele; podrobnosti v takovém případě stanoví individuální znění Smlouvy.

4.2.  Za užívání Systému SPORTES se Cena platí vždy předem dle sjednaného způsobu platby a to měsíčně, půlročně či celoročně na sjednanou dobu trvání Smlouvy. Cenu se Uživatel zavazuje uhradit jednorázovou bezhotovostní platbou na účet uvedený Poskytovatelem v potvrzení Objednávky, případně ve faktuře vystavené Poskytovatelem, a to do deseti (10) kalendářních dnů ode dne uzavření Smlouvy.

4.3.  Uživatel může i za doby trvání Smlouvy změnit variantu služby Systému SPORTES dle aktuální nabídky Poskytovatele uvedené v Ceníku. Změna varianty služby Systému SPORTES vyžaduje souhlas Poskytovatele. Při změně varianty služby Systému SPORTES Uživatel doplatí rozdíl v Ceně nové varianty služby a původní varianty služby, pokud z Ceníku vyplývá, že cena nově zvolené varianty služby je dražší, než původní varianta.

4.4. V případě prodlení Uživatele s úhradou jakýchkoli plateb Poskytovateli na základě Smlouvy, má Poskytovatel nárok na úhradu smluvní pokuty ve výši 0,5 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení až do doby zaplacení dlužné částky. Smluvní pokuta je splatná do patnácti (15) kalendářních dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení. Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo Poskytovatele požadovat po Uživateli náhradu škody, a to i ve výši přesahující smluvní pokutu. V případě prodlení s úhradou Ceny podle čl. 4.2. těchto VOP Uživatelem je Poskytovatel oprávněn pozastavit veškeré plnění služeb Systému SPORTES. V případě, že Uživatel, přestože k tomu byl předtím nejméně třemi po sobě jdoucími písemnými výzvami k úhradě pohledávek Poskytovatelem vyzván, neuhradí všechny dlužné pohledávky Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn postoupit veškeré tyto své pohledávky za Uživatelem ze Smlouvy třetí osobě. Tímto článkem nejsou dotčena práva Poskytovatele dle čl. 7.3. a 7.4. těchto VOP.

4.5.  Případné bankovní poplatky (náklady) za platební styk nesou Smluvní strany tak, jak jim vzniknou (tj. každá strana hradí své poplatky). Náklady platební transakce u zahraničních plateb nese vždy Uživatel v plné výši.

4.6.  Smluvní strany se dohodly, že Poskytovatel je oprávněn kdykoli jednostranně změnit ceny služeb za užívání Systému SPORTES, a to formou změny Ceníku coby součásti VOP dle čl. V. níže. V případě individuálních cenových ujednání mezi Smluvními stranami jsou tato individuální cenová ujednání nadřazena Ceníku a nejsou dotčena změnou Ceníku.

4.7.  Odsouhlasením těchto VOP Uživatel souhlasí s tím, že jako forma komunikace mezi Smluvními stranami bude sloužit e-mail uvedený v kontaktních údajích v Objednávce, resp. v potvrzení Objednávky, nebo v uživatelském rozhraní Systému SPORTES. Uživatel je povinen zajistit pravidelnou kontrolu své e-mailové schránky a veškeré změny oznamovat Poskytovateli.

4.8.  Zprávy nebo oznámení jsou doručeny v okamžiku, kdy se ocitnou ve sféře dispozice adresáta. Pokud jsou zpráva či oznámení doručovány na zákaznický účet Uživatele dostupný na webovém rozhraní Systému SPORTES, platí, že byly doručeny v okamžiku jejich vložení na zákaznický účet Uživatele dostupný na webovém rozhraní Systému SPORTES. Jestliže Poskytovatel doručoval Uživateli zprávu či oznámení na e-mail Uživatele, považuje se tato e-mailová zpráva za doručenou v okamžiku, kdy je řádně odeslána z e-mailové adresy Poskytovatele. Skutečnost, že e-mailová zpráva zaslaná Uživateli Poskytovatelem byla doručena např. do nevyžádané pošty Uživatele (spam) a Uživatel se s ní z tohoto důvodu neseznámil, nejde k tíži Poskytovatele.

5. PRÁVA A POVINNOSTI POSKYTOVATELE

5.1.  Poskytovatel se zavazuje poskytnout Uživateli za podmínek dle těchto VOP a ve sjednaném rozsahu služby Systému SPORTES.

5.2.  Smluvní strany se dohodly, že tyto VOP a/nebo jejich jednotlivé součásti mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny či doplňovány, a to zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn ovlivňujících např. komunikaci s Uživateli a/nebo způsob uzavírání, změn a ukončení Smlouvy, ale také z důvodu rozšíření nebo změn Systému SPORTES, jeho aktualizace, úprav, údržby a vývoje Poskytovatelem. Poskytovatel je dále oprávněn jednostranně změnit VOP také tehdy, pokud se změní podmínky na trhu či obchodní podmínky obchodních partnerů, se kterými Poskytovatel spolupracuje a jejichž služeb užívá Poskytovatel při poskytování plnění Uživatelům. Touto změnou či doplněním nejsou dotčena práva a povinnosti Smluvních stran vzniklé po dobu účinnosti předchozího znění VOP.

5.3.  Změnu či doplnění VOP oznámí Poskytovatel Uživateli prostřednictvím uživatelského rozhraní Systému SPORTES a/nebo e-mailovou zprávou na e-mailovou adresu Uživatele uvedenou v Objednávce (resp. vedenou v databázi Poskytovatele) a/nebo zveřejněním nové verze VOP na www.sportes.cz, a to nejméně dvacet (20) kalendářních dnů před datem účinnosti nové verze VOP.

5.4.  Uživatel má právo změnu či doplnění VOP odmítnout a Smlouvu z tohoto důvodu vypovědět, a to nejpozději do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP. Již poskytnutý souhlas se změnou či doplněním VOP může Uživatel odvolat do sedmi (7) kalendářních dnů od udělení souhlasu. Nevyužije-li Uživatel svého práva vypovědět Smlouvu dle tohoto ustanovení do data nabytí účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP či nevyužije možnost odvolat souhlas, platí, že s obsahem změněných a/nebo doplněných VOP vyslovil souhlas a tyto se užijí od data účinnosti změněných a/nebo doplněných VOP pro vztah založený Smlouvou.

5.5. Výpovědní doba dle čl. 5.4. těchto VOP činí tři (3) měsíce, přičemž Smluvní strany shodně konstatují, že je vzhledem k povaze sjednaného plnění dostatečná. Pro plynutí výpovědní doby se použije ustanovení čl. 7.2. těchto VOP. Během plynutí výpovědní doby se pro vztahy mezi Uživatelem a Poskytovatelem uplatní ustanovení předchozích VOP.

5.6.  Uživatel bere na vědomí a souhlasí, že změny VOP provedené ve prospěch Uživatele je Poskytovatel oprávněn oznámit způsobem dle čl. 5.3. těchto VOP i ve lhůtě kratší, než která je uvedena v čl. 5.3. těchto VOP, a že změny, které nejsou v neprospěch Uživatele, nezakládají právo k výpovědi Smlouvy dle čl. 5.4. těchto VOP.

6. PRÁVA A POVINNOSTI UŽIVATELE

6.1.  Uživatel se zavazuje:

a)  užívat Systém SPORTES v souladu s pokyny Poskytovatele a v souladu s ustanoveními této Smlouvy;

b)  provádět pravidelné aktualizace Systému SPORTES, které mu nabídne Poskytovatel, když tyto aktualizace mohou obsahovat opravy případných chyb Systému SPORTES či nové funkce;

c)  vést v Systému SPORTES pravdivě, úplně a správně všechny požadované údaje;

d)  platit řádně a včas Poskytovateli sjednanou Cenu, a to způsobem a za podmínek stanovených Smlouvou;

e)  bezodkladně informovat Poskytovatele o všech změnách či jiných okolnostech, které se dotýkají plnění závazků Uživatele vyplývajících z této Smlouvy, včetně případných poruch apod.;

f)  zajistit důvěrnost veškerých identifikačních údajů a hesel nezbytných pro přihlášení Uživatele a pro přístup ke službám Systému SPORTES, zejména tyto identifikační údaje a hesla nesdělit žádné třetí osobě;

g)  pokud zjistí zneužití svých identifikačních údajů a hesel jakoukoli třetí osobou, okamžitě to sdělit Poskytovateli.

6.2.  Uživatel je povinen oznámit Poskytovateli bez zbytečného odkladu následující skutečnosti:

a)  jakoukoli změnu svých údajů, tzn. ve svém názvu/obchodní firmě/jménu, sídle/místu podnikání, popř. v jiných údajích sdělených Poskytovateli v souvislosti se Smlouvou nebo jakoukoli její změnou anebo při provádění jakékoli služby poskytované Poskytovatelem;

b)  změnu kontaktní osoby nebo změnu nebo zánik zástupce nebo jakéhokoli zmocnění, které udělil a které může být uplatněno při jednání s Poskytovatelem; tato povinnost se týká rovněž případného oprávnění zastupovat Uživatele, které dosud nebylo zapsáno do obchodního či jiného veřejného rejstříku, případně obdobného zahraničního rejstříku;

c)  jakékoli další skutečnosti a/nebo změny, o nichž lze důvodně předpokládat, že mohou mít podstatný vliv na poskytování produktů Poskytovatele, nebo jakékoli změny nebo události, o nichž lze mít důvodně za to, že by mohly nepříznivě ovlivnit schopnost Uživatele plnit jeho povinnosti vůči Poskytovateli (např. podání návrhu na zahájení insolvenčního, exekučního či jiného obdobného řízení vůči Uživateli atd.).

6.3.  Případné reklamace či uplatňování vad se Uživatel zavazuje uplatňovat u Poskytovatele bezodkladně, zejména, nikoliv však výlučně elektronickou formou, případně prostřednictví uživatelského rozhraní Systému SPORTES.

7. UKONČENÍ SMLOUVY

7.1.  Smlouva může být ukončena:
a) dohodou Smluvních stran; b) výpovědí některé Smluvní strany;
c) odstoupením některé Smluvní strany v případech stanovených zákonem nebo Smlouvou.

7.2.  Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna Smlouvu vypovědět, a to s výpovědní dobou v délce tři (3) měsíce. Výpovědní doba běží od prvního dne následujícího po doručení výpovědi druhé Smluvní straně. Výpověď je možné doručit i elektronicky na e-maily Smluvních stran.

7.3.  Kterákoliv Smluvní strana je oprávněna od Smlouvy odstoupit v případě podstatného porušení Smlouvy druhou Smluvní stranou.

7.4.  Za podstatné porušení Smlouvy Uživatelem se zejména považuje:
a) prodlení Uživatele s úhradou jakékoli splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy, které trvá déle než čtrnáct (14) kalendářních dní;
b) opakované prodlení Uživatele s úhradou splatné pohledávky vyúčtované Poskytovatelem Uživateli podle Smlouvy;
c) porušení práv k duševnímu vlastnictví Uživatelem;
d) opakované porušení jakékoli jiné povinnosti Uživatele dle těchto VOP a/nebo Smlouvy.

7.5.  Za podstatné porušení Smlouvy Poskytovatelem se považuje nefunkčnost Systému SPORTES, která trvá více než deset (10) po sobě jdoucích pracovních dnů a/nebo celkem třicet (30) pracovních dnů v kalendářním roce.

7.6.  Odstoupením od Smlouvy zanikají veškerá práva a povinnosti Smluvních stran, vyjma:

a)  těch, které vzhledem k jejich povaze a dle vůle Smluvních stran mají trvat i po ukončení Smlouvy, zejména práva a povinnosti obsažená v ujednáních o náhradě škody, smluvních pokutách, povinnost mlčenlivosti nebo ustanovení na ochranu autorských práv Poskytovatele;

b)  povinnosti Uživatele k úhradě splatných závazků, tj. zejména Ceny do zániku Smlouvy, případně dalších plateb.

7.7.  V případě, že se Uživatel nepřihlásí ke svému uživatelskému účtu (tj. nepoužije Systém SPORTES apod.) po dobu delší než devět (9) měsíců, je Poskytovatel oprávněn zrušit takový neaktivní uživatelský účet a odstoupit od Smlouvy.

8. OSTATNÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

8.1.  Uživatel tímto bere na vědomí a souhlasí s tím, že Systém SPORTES je provozován a poskytován Poskytovatelem jako tzv. „SAAS“ (software jako služba), tj. Uživatel nevlastní či nekupuje samotný software tvořící Systém SPORTES, ale užívá služeb Systému SPORTES po dobu trvání Smlouvy za sjednanou Cenu. Poskytovatel v této souvislosti poskytuje Uživateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva užít Systém SPORTES (ať už ve formě webové aplikace či mobilní aplikace) na libovolném počtu zařízení (dále jen „Licence“), a to pouze pro účely řádného užívání služeb po dobu trvání Smlouvy. Odměna za poskytnutí Licence je zahrnuta v Ceně podle Smlouvy.

8.2.  Uživatel není oprávněn udělit podlicenci. Postoupit Licenci, a to i osobě, která s ním tvoří koncern ve smyslu ustanovení § 71 a násl. zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) (dále jen „ZOK“), je oprávněn pouze s předchozím výslovným souhlasem Poskytovatele. Uživatel není oprávněn Systém SPORTES užívat jinak než Smlouvou stanoveným způsobem, tj. není oprávněn jej rozmnožovat za účelem rozšiřování, pronajímat ani půjčovat, ledaže by mu k tomu dal Poskytovatel předchozí výslovný souhlas. Uživatel nesmí provádět úpravu, zpětnou analýzu, rekompilaci, převod ze zdrojového kódu aplikace, přistupovat ke zdrojovému kódu a nesmí zpřístupnit zdrojový kód aplikace třetí osobě. Uživatel není oprávněn využívat Systém SPORTES k jakýmkoli účelům odporujícím těmto VOP nebo platným právním předpisům.

8.3.  Data, která jsou zpracovávána v rámci Systému SPORTES (dále jen „Data“), jsou umístěna na serveru poskytovatelem hostingu. Uživatel je plně odpovědný za obsah Dat, která jsou zpracovávána v rámci poskytování služeb Systému SPORTES. V případě ukončení Smlouvy garantuje Poskytovatel přístup k Datům umístěných na serverech Poskytovatele po dobu dvanácti (12) měsíců od ukončení Smlouvy.

8.4.  Poskytovatel s péčí řádného hospodáře zabezpečí bezpečnost a ochranu Dat Uživatele. Poskytovatel zejména neposkytne či nezveřejní konkrétní Data třetím stranám, s výjimkou těch Dat, u nichž sám Uživatel rozhodne, že mohou být zveřejněna. Uživatel je v této souvislosti srozuměn a souhlasí s tím, že Poskytovatel má přístup k některým částem uživatelského rozhraní Systému SPORTES, ve kterých jsou přechovávána Data Uživatele, tak, aby mohl plnit povinnosti dle Smlouvy, zejména např. službu technické podpory.

8.5.  Uživatel souhlasí se stahováním, zpracováním, uchováním a užitím Dat Poskytovatelem s výjimkou Dat, která mají charakter osobních údajů, ledaže se jedná o osobní údaje uvedené v čl. 9.7. těchto VOP, k následujícím účelům:
a) k internímu využití Poskytovatelem; b) ke zpracování a publikování v agregované, resp. anonymizované podobě (např. pro účely různých studií, statistických zpráv, infografik, případových studií apod.).

8.6. Uživatel souhlasí s tím, aby Data s výjimkou Dat, která mají charakter osobních údajů, ledaže se jedná o osobní údaje uvedené v čl. 9.7. těchto VOP, byla stahována, zpracovávána a uchována v rámci databáze Poskytovatele i po ukončení poskytování služeb Systému SPORTES, a to i včetně Dat, která byla získána z příslušných zdrojů po skončení doby trvání Smlouvy do okamžiku odpojení zdrojů, ze kterých Data pocházejí.

8.7.  Uživatel je dále povinen dodržovat všechna omezení v užití Systému SPORTES stanovených zákonem, Smlouvou a těmito VOP. Uživatel v této souvislosti bere na vědomí, že texty, fotografie, grafická díla, počítačové programy a další prvky obsažené nebo dostupné v rámci Systému SPORTES jsou jednotlivě a/nebo jako celek (dále jen „Autorská díla“) chráněny autorským právem. Databáze dostupné v rámci Systému SPORTES jsou dále chráněny zvláštním právem pořizovatele databáze, kterým je Poskytovatel. Není-li s Poskytovatelem smluveno písemně jinak, může k oprávněnému užití Autorských děl či databází dojít pouze v rozsahu a způsoby stanovenými v těchto VOP. Zejména není Uživateli dovoleno užití Autorských děl ve formě jejich rozmnožování (kopírování) za účelem dosažení přímého nebo nepřímého hospodářského nebo obchodního prospěchu, a dále jejich užití ve formě rozšiřování, půjčování vystavování či sdělování Autorských děl veřejnosti (včetně sdělování veřejnosti prostřednictvím internetu), či ve formě neoprávněného užití databáze.

8.8.  Smluvní strany jsou povinny zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, které tvoří obchodní tajemství a důvěrné informace druhé Smluvní strany.

8.9.  Smluvní strany jsou navzájem povinny informovat se o všech skutečnostech neuvedených ve Smlouvě, které mohou mít vliv na plnění závazků ze Smlouvy a poskytovat si nezbytnou součinnost.

9. OCHRANA A ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

9.1.  Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy upravující ochranu a zpracování osobních údajů, zejména Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – dále jen „Nařízení GDPR“) a zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů (dále jen „Zákon o zpracování osobních údajů“).

9.2.  Smluvní strany potvrzují, že v souladu s Nařízením GDPR je Uživatel v roli správce ke všem osobním údajům evidovaným v Systému SPORTES a je tak povinen dodržovat všechny povinnosti správce stanovené Nařízením GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů. Pro účely plnění informační povinnosti dle čl. 13 Nařízení GDPR může Uživatel využít k tomu vytvořené funkcionality Systému SPORTES včetně vzorů informačních textů, přičemž Uživatel bere na vědomí, že vzory těchto informačních textů se vztahují jen k základním účelům zpracování osobních údajů členů či hráčů Uživatele a nevztahují se tak na další účely zpracování osobních údajů členů či hráčů Uživatele nebo na zpracování osobních údajů dalších subjektů údajů.

9.3.  Smluvní strany dále potvrzují, že v souladu s Nařízením GDPR není Poskytovatel k osobním údajům evidovaným v Systému SPORTES ani v roli správce (s výjimkou uvedenou v čl. 9.7 těchto VOP) ani v roli zpracovatele pro Uživatele. S výjimkou uvedenou v čl. 9.7 těchto VOP tak Poskytovatel neodpovídá za to, že zpracování osobních údajů v Systému SPORTES je prováděno v souladu s Nařízením GDPR a Zákonem o zpracování osobních údajů.

9.4.  Poskytovatel se ale zavazuje zajistit, aby všichni jeho pracovníci nebo zástupci zachovávali mlčenlivost ohledně osobních údajů evidovaných v Systému SPORTES a nikomu nesdělovali obsah těchto osobních údajů, ani že k nim mají přístup.

9.5.  S výjimkou uvedenou v čl. 9.7 těchto VOP se Poskytovatel dále zavazuje zajistit, aby žádný jeho pracovník nebo zástupce nenakládal s osobními údaji evidovanými v Systému SPORTES, zejména aby: a) nepoužíval tyto osobní údaje;
b) neumožňoval nikomu přístup k těmto osobním údajům; c) nevytvářel kopie těchto osobních údajů;
d) neexportoval tyto osobní údaje ze Systému SPORTES; e) neopisoval, nefotil či netisknul tyto osobní údaje;
f) nemazal nebo jinak nelikvidoval tyto osobní údaje;
g) neměnil nebo jinak neupravoval tyto osobní údaje.

9.6.  Poskytovatel se také zavazuje informovat bez zbytečného odkladu Uživatele, pokud zjistí nebo odhalí, že došlo k porušení zabezpečení Systému SPORTES, které může vést k náhodnému nebo protiprávnímu zničení, ztrátě, změně nebo neoprávněnému poskytnutí nebo zpřístupnění osobních údajů evidovaných v Systému SPORTES.

9.7.  Smluvní strany potvrzují, že v souladu s Nařízením GDPR je Poskytovatel v roli správce k osobním údajům členů či hráčů Uživatele v rozsahu jejich emailové adresy a telefonního čísla, pokud k tomu daný člen či hráč Uživatele udělil Poskytovateli prostřednictvím Systému SPORTES během registrace nebo později souhlas a tento souhlas neodvolal. V této souvislosti se Uživatel zavazuje zajistit, aby tento souhlas se zpracováním osobních údajů vždy uděloval pouze subjekt údajů, případně jeho zákonný zástupce, o jehož osobní údaje se jedná. Pokud by daný souhlas se zpracováním osobních údajů udělil Poskytovateli místo příslušného subjektu údajů např. pracovník nebo zástupce Uživatele, odpovídal by za zpracování takových osobních údajů přímo Uživatel.

10. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODU

10.1.  Odpovědnost za škodu a povinnost k náhradě škody se řídí platnými právními předpisy České republiky, zejména pak Občanským zákoníkem.

10.2.  Uživatel bere na vědomí, že Poskytovatel nijak neodpovídá za správnost údajů v Systému SPORTES, zadaných Uživatelem či třetími osobami. Poskytovatel v této souvislosti poskytuje Uživateli pouze technické řešení, indikativní nástroj pro evidenci hráčů sportovních klubů či jiných obdobných entit, včetně přípravy dat pro dotační programy, zprostředkovávající organizaci členů klubů, hráčů a trenérů, nikoli jako účetní systém evidující tržby Uživatele či nahrazující jakékoliv účetní systémy ve smyslu příslušných soukromoprávních či veřejnoprávních povinností Uživatele v rámci jeho předmětu činnosti. Poskytovatel tak zejména neodpovídá za případný faktický nesoulad mezi skutečností a údaji evidovanými v Systému SPORTES atd. a tyto skutečnosti není povinen kontrolovat.

10.3.  Poskytovatel neodpovídá za škody způsobené vyšší mocí, jako jsou např. živelné pohromy, přírodní události, havárie, výpadky veřejných telekomunikačních sítí, válečné nebo teroristické události, ani za výpadky služeb Systému SPORTES způsobené přerušením přívodu el. energie, výpadky serverů apod. Poskytovatel neodpovídá za škody vzniklé výpadky Systému SPORTES ani výpadky na straně poskytovatelů služeb nebo za škody vzniklé úkony, které jsou nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele (např. aktualizace software, konfigurace serveru, apod.). Poskytovatel předem oznámí případné jím plánované výpadky Systému SPORTES, plánované výpadky na straně poskytovatelů služeb, pakliže mu budou tyto oznámeny, dále i plánované úkony nezbytné pro zajištění provozu služeb Poskytovatele. Poskytovatel i Uživatel vyvinou maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci již vzniklých škod.

10.4.  Poskytovatel neodpovídá za služby poskytované dalšími subjekty, jejich kvalitu, kvantitu ani jakékoli následky, ani za práva a povinnosti s těmito službami spojené, akcesorické, apod.

10.5.  Poskytovatel neodpovídá za chování Uživatele, resp. jím pověřených osob nebo osob, kterým byl k užívání Systému SPORTES umožněn přístup, ani jeho způsob využívání Systému SPORTES, zejména takového, který není v souladu s těmito VOP či zákonem, ani za škody a újmu takto vzniklou.

11. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

11.1.  Vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP se řídí platným právním řádem České republiky. Obsahuje-li vztah založený Smlouvou a upravený v podrobnostech těmito VOP mezinárodní (zahraniční) prvek, řídí se takový vztah rovněž platným právním řádem České republiky.

11.2.  K řešení sporů mezi Smluvními stranami jsou příslušné obecné soudy České republiky.

11.3.  Je-li některé ustanovení těchto VOP neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

11.4.  Tyto VOP jsou platné a účinné od 15.4.2020.

V Praze dne 15.4.2020

JML GROUP s.r.o.